ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

       ตามประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ แฟลต ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น แฟลต(๓๐.๒๒.๒๕.๐๒ ) จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บิลด์ อัพ เลเวล จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 20 พฤษภาคม 2563

      กรุณา กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ https://forms.gle/xuHXkioqPauTvvDE9

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2563

      กรุณา กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ https://forms.gle/arEKy8urgdp7hw8U6

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2563

      กรุณา กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ https://forms.gle/RRB8AduebPvNwbiC8

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2563

      นักเรียนและผู้ปกครอง ควรศึกษาวิธีการสมัครเรียนด้วยวิธีออนไลน์ ตามขั้นตอนง่ายๆ ก็สามารถกรอกข้อมูลได้ครบ ถูกต้อง และรวดเร็ว

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2563

      ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวันที่ : 12 มีนาคม 2563

      ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวันที่ : 11 มีนาคม 2563

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่ : 3 มีนาคม 2563

      ใบสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563

      ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563

      ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยใช้โครงสร้างหลักสูตร ของ สสวท. ในการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563

      ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยใช้โครงสร้างหลักสูตร ของ สสวท. ในการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563

      ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)

ประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563

      ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)

ประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563

      ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563

      ประกาศผลการสอบของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบโครงการวัดแววนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2563

       (ENGLISH VERSION) ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ประจำปีการศึกษา 2562 The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School The Recruitment of Foreign Teacher 2019 รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง

ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2562

       ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School The Recruitment of Foreign Teacher 2019 รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง

ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2562

      ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทย์ศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทย์ศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 นักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 สามารถคลิกดูรายละเอียด และดาวโหลดใบสมัครด้านล่างคำว่า "ดาวโหลด"

ประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2562

      ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบโครงการวัดแววนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 18 มกราคม 2562

      แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 - 11 มกราคม 2562 นักเรียสามารถ ดาวน์โหลดตารางสอบตามลิ๊งค์ คำว่า "ดาวน์โหลด"

ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม 2561

      รับสมัครพนักงานขับรถ ตั้งแต่วันที่ 7-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชากร

ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม 2561

      รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม 2561

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ประจำปีการศึกษา 2561 The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School The Recruitment of Foreign Teacher 2018

ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2561

      ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ประจำปีการศึกษา 2560 Announcement of interview foreign teacher 2017

ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม 2560

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ประจำปีการศึกษา 2560 The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School The Recruitment of Foreign Teacher 2017

ประกาศวันที่ : 28 เมษายน 2560

      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล สรรหา และจัดจ้างครูอัตราจ้าง

ประกาศวันที่ : 9 พฤษภาคม 2559

      การรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2559

ประกาศวันที่ : 21 มีนาคม 2559

      ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลโรงเรียน