ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน

บดินทนเดชาสมุรปราการ

ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
         หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน

ตราประจำโรงเรียน
         พระเกี้ยว (โดยพระบรมราชานุญาต)

ศูนย์รวมจิตใจ
         เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
         ดอกแก้ว

สีประจำโรงเรียน
         สีน้ำเงิน

ปรัชญาโรงเรียน
         ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
         โรงเรียนเชิงนิเวศ

อักษรย่อ
         บ.ด.ส.

วันประกาศจัดตั้ง
         วันที่ 4 มกราคม 2525

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง