กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายสมศักดิ์ กาทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิไล ปะตังพะโล

นางสาววิภาภรณ์ อิ่มอารมย์

นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์เกียรติขจร

นางสาวตติยา จันทะพรรณ

นายสราวุธ ทองงาม

นายธีระยุทธ พรมช่วย

นายภมร ดาวแดน

นางสมใจ อินธิมาศ

นางสาวฤธาพร ฤทธิเรืองเดช

นางสาวพณพร นันทสุวรรณ

นางสาวลลิตา บุญชำนิ

นางสาวพัชรินทร์ เสาวคนธ์

นายอนุรักษ์ กรัตพงค์

นางสาวกาญจนา ผดาวัลย์

นางสาวณิชา เมทา

นางสาวสุชาดา พันพัว