กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายสมศักดิ์ กาทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิภาภรณ์ อิ่มอารมย์

นายสราวุธ ทองงาม

นายธีระยุทธ พรมช่วย

นายภมร ดาวแดน

นางสมใจ อินธิมาศ

นางสาวฤธาพร ฤทธิเรืองเดช

นางสาวพณพร นันทสุวรรณ

นางสาวลลิตา บุญชำนิ

นางสาวพัชรินทร์ เสาวคนธ์

นายอนุรักษ์ กรัตพงค์

นางสาวกาญจนา ผดาวัลย์

นางสาวณิชา เมทา

นางสาวสุชาดา พันพัว

นางสาวชุ่มผกา กี้ข้อ