วิสัยทัศน์/พันธกิจโรงเรียน

บดินทนเดชาสมุรปราการ

วิสัยทัศน์

             โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะชีวิตในการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล

Vision
         Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School aims to enhance the capacity of all learners to attain balance development in morality, knowledge and life skills under the Philosophy of Sufficiency Economy towards International Standard.


เป้าหมาย
         ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้

Goal
         Bodin students are smart and well-behaved.


พันธกิจ
        กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
        กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ "TQA"
        กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
        กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและนักเรียน
        กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
        กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน

Mission
        Strategy 1 World Class Standard instruction curriculum instructional curriculum development.
        Strategy 2 The Development of Total Quality Assurance System "TQA".
        Strategy 3 The development of environmental management contributed to development. learning.
        Strategy 4 Instructors and Students' quality of life development.
        Strategy 5 The networking of academic collaboration.
        Strategy 6 The support of Parents and Community participation in educational management.กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง