กิจกรรมโรงเรียน

การยื่นใบสมัครออนไลน์ ระดับชั้น ม.1และม.4 รอบนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

      ผ่าน 2 ช่องทาง 1.ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 2.ผ่านหน้าเฟสบุ๊คของโรงเรียน

วันเกียรติยศ ลูกบดินทรเดชาสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดงานวันเกียรติยศ ลูกบดินทรเดชาสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 เมษายน 2564

เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 ม.3 ปีการศึกษา 2563

      ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความประสงค์จะฝึกทักษะการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 2และ3 ณ ค่ายลูกเสือ "เสือป่าแคมป์" อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ปี 2563

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2563

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4และม.5 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ Safari World

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานและทัศนศึกษา ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

      กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานและทัศนศึกษา ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมระยองบีช จังหวัดระยอง

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

      ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความประสงค์จะฝึกทักษะการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 411 คน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2564

คนดีศรีบดินทร ประจำปีการศึกษา 2563

      งานธนาคารความดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีบดินทร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 มีนาคม 2564

ให้ความรู้เรื่องการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเรื่องสารเสพติด

      ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง ให้ความรู้เรื่องการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเรื่องสารเสพติด ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์


      ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้ามอบตัวในวันและเวลาที่กำหนดตามประกาศหากนักเรียนไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์ นักเรียนสามารถเริ่มมอบตัวได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียนที่สอบได้และห้องมอบตัวในประกาศนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสในวันมอบตัว 2. นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อที่จะต้องทำการคัดกรอง ชี้แจงแนวปฏิบัติ ในการมอบตัว 3. อนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถติดตามนักเรียนเข้ามาภายในโรงเรียนเพียง 1 คน (เพื่อหลีกเลี่ยง การรวมตัวจำนวนมากและหากผู้ปกครองสะดวกให้มาเฉพาะเวลารับ - ส่ง จะเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับกลุ่มคน) 4. นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนและผ่านจุดคัดกรอง หากไม่สวมหน้ากากจะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 5. ผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงบุคลากรทุกคน จะต้องป้องกันตัวเองตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

ประกาศวันที่ : 25 พฤษภาคม 2564

      นักเรียนสามารถเริ่มมอบตัวได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียนที่สอบได้และห้องมอบตัวในประกาศนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสในวันมอบตัว 2. นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อที่จะต้องทำการคัดกรอง ชี้แจงแนวปฏิบัติ ในการมอบตัว 3. อนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถติดตามนักเรียนเข้ามาภายในโรงเรียนเพียง 1 คน (เพื่อหลีกเลี่ยง การรวมตัวจำนวนมากและหากผู้ปกครองสะดวกให้มาเฉพาะเวลารับ - ส่ง จะเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับกลุ่มคน) 4. นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนและผ่านจุดคัดกรอง หากไม่สวมหน้ากากจะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 5. ผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงบุคลากรทุกคน จะต้องป้องกันตัวเองตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

ประกาศวันที่ : 25 พฤษภาคม 2564

      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ามอบตัวศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เตรียมเอกสารมอบตัว และเข้ามอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ในเวลาที่กำหนดในประกาศ นักเรียนสามารถตรวจสอบห้องเรียนเพื่อเข้ามอบตัวได้ในประกาศฉบับต่อไปขอให้ติดตามประกาศของทางโรงเรียนได้ทางหน้าเพจ "โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ"

ประกาศวันที่ : 24 พฤษภาคม 2564

      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารายงานตัวในวันที่ 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากผู้สอบได้ไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศวันที่ : 26 เมษายน 2564

      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารายงานตัวในวันที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากผู้สอบได้ไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศวันที่ : 25 เมษายน 2564

      https://forms.gle/PHkkBGS4jY2o8ZEB9

ประกาศวันที่ : 24 เมษายน 2564

      https://forms.gle/3XMJupFoWyj9nejA6

ประกาศวันที่ : 24 เมษายน 2564

      สามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ (116) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)หรือโทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564

      สามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ (116) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)หรือโทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564

      สามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ (116) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)หรือโทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลโรงเรียน
BDS. Social Network
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง