ฝ่ายบริหาร


นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฐพงษ์ สุขโข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวนลินรัตน์ อ้ายน้อย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพัชชา เนตรายนต์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป