กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวลัดดา สายพานทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายสันต์ชัย ลิมปพฤกษ์

นางนฤมล ศิริเจริญ

นางน้ำค้าง กิ่งก้าน

นายไชโย ถนอมพุทซา

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ปราบพารา

นางสาวปัญญารัตน์ แซ่โค้ว

นางสาววสุรมย์ สุดประเสริฐ

นายณพกฤษ เอมศิริ

นางสาวดวงใจ ดีมงคล

นางสาววิระยา พุ่มพวง

นางสาวพัชชา เนตรายนต์

นางสาวมนเทียร ลุนสูงยาง

นางสาวชินานันท์ สงวนบุญญพงษ์

นายดนุพล คำชมภู

นายปริญญา หอมชื่น

นางสาวอรสา สุขพัทธี

นายนิวัฒน์ ทองปาน