กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายสันต์ชัย ลิมปพฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางนฤมล ศิริเจริญ

นางน้ำค้าง กิ่งก้าน

นายไชโย ถนอมพุทซา

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ปราบพารา

นางสาวปัญญารัตน์ แซ่โค้ว

นางสาววสุรมย์ สุดประเสริฐ

นางสาวดวงใจ ดีมงคล

นางสาววิระยา พุ่มพวง

นางสาวมนเทียร ลุนสูงยาง

นางสาวชินานันท์ สงวนบุญญพงษ์

นายปริญญา หอมชื่น

นางสาวอรสา สุขพัทธี

นายนิวัฒน์ ทองปาน

นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย

นายสราวุธ สงค์จันทร์

นายรณกฤต พงศ์จรยา

นางสาวสุพรรณี สีน้ำเงิน

นายธีรศักดิ์ ศรีวิลัย

นางสาววรรณวิสา แพร่งสุวรรณ์