กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา


นางสาวสุภาพร พุฒิเปรมเดช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวทัศนีย์ พ่อค้า

นายภพประเสริฐ ปีสุขยิ่งเจริญ

นางสาวเมธิณี สมมิตร

นางสาวอิงฟ้า สวามิชัย

นายสกุลชัย สวัสดี

นางสาวสุพัตรา คติยะจันทร์

นางสาวดวงแก้ว สันตานนท์

นายนิรันดร์ วัฒนกลาง

นายสุทธิรักษ์ บุญไชย

นางสาวเกตุแก้ว หวานชม

นางสาวพัชรี ดีพิจาร

นายภาคภูมิ ศรีตะลา