กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา


นางสาวทัศนีย์ พ่อค้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวสุภาพร พุฒิเปรมเดช

นายภพประเสริฐ ปีสุขยิ่งเจริญ

นางสาวเมธิณี สมมิตร

นายสกุลชัย สวัสดี

นางสาวดวงแก้ว สันตานนท์

นายนิรันดร์ วัฒนกลาง

นายสุทธิรักษ์ บุญไชย

นางสาวพัชรี ดีพิจาร

นายภาคภูมิ ศรีตะลา

นางสาวมณทการณ์ เนตรทิพย์

นางสาว​ภูริ​ชญา เกียรติ​บุญ​ญ​า​ฤทธิ์​