กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา


นางภัทรพร หนูหล่อ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวลมูลเพชร มะณี

นางสาวทัศนีย์ พ่อค้า

นายปานทอง เถาว์ชาลี

นางสาวสุภาพร พุฒิเปรมเดช

นายภพประเสริฐ ปีสุขยิ่งเจริญ

นางสาวเมธิณี สมมิตร

นางสาวอิงฟ้า สวามิชัย

นายสกุลชัย สวัสดี

นางสาวสุพัตรา คติยะจันทร์

นางสาวดวงแก้ว สันตานนท์

นายนิรันดร์ วัฒนกลาง

นายสุทธิรักษ์ บุญไชย

นางสาวเกตุแก้ว หวานชม