กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวริศา อาชววิมล

นางรัชนี ชลายะนนท์

นางสาวชนิดา เรืองแก้ว

นางสาวสุนารี บุญรัตน์

นางสาวเนตรนภา ราชแลนด์

นางสาวอรณิช เกิดแก้ว

นายธีรยุทธ รุจาคม

นางสาวหงส์ฟ้า นามยศขวา

นางสาวสุภัสสร สร้อยแม้น

นางสาวศิริลักษณ์ คำนึงถึง

นายศิวรานนท์ นพคุณ