กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางวริศา อาชววิมล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชนิดา เรืองแก้ว

นางสาวสุนารี บุญรัตน์

นางสาวเนตรนภา ราชแลนด์

นางสาวอรณิช เกิดแก้ว

นางสาวสุภัสสร สร้อยแม้น

นางสาวศิริลักษณ์ คำนึงถึง

นายศิวรานนท์ นพคุณ

นาวสาวกษมาวรรณ จันทร์อ่อน

นางสาวลักษณา ลอยสง

นายธิติพัทธ์ ขันธเนตร