กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวพัชรินทร์ บัณฑิตย์นพรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกิติศักดิ์ พิกุลเงิน

นายโสตถิพงศ์ รัตนา

นายนฤเบศร์ คุณสมบัติ

นางสาวนุ่มวลี อินทร์อำคา