กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวพัชรินทร์ บัณฑิตย์นพรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกิติศักดิ์ พิกุลเงิน

นายนฤเบศร์ คุณสมบัติ

นางสาวนุ่มวลี อินทร์อำคา

นายชาตรี ขอเหนี่ยวกลาง

ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์ ผ่องเกตุ