กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายปราโมทย์ สวัสดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวประคอง ปานเจริญ

นายประเสริฐ อาจภักดี

นายกิติศักดิ์ พิกุลเงิน

นายโสตถิพงศ์ รัตนา

นางสาวพัชรินทร์ บัณฑิตย์นพรัตน์