ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
119/22 หมู่ 16 การเคหะแห่งชาติเมืองใหม่บางพลี ถนนเทพารักษ์ กม.23 อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2315-1456 แฟกส์ 0-2315-1275 , 0-2705-0075Bodindecha (Sing Singhaseni) SamutPrakarn
119 Moo 16 National Housing New City Bangplee
Teparak Rd. km.23 Amphoe BangSaoTong SamutPrakan. 10570
Tel. 0-2315-1456 Fax 02-705-0075, 02-315-1275กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลโรงเรียน