กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางเสาวนีย์ ตั้งกิจเชาวลิต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุญปลูก ลิมปพฤกษ์

นางนิตธา พิริยคุณนันต์

นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม

นายกันต์ณะภัทร โสภา

นางสาวทัศนา กองสิน

นางสาวนัฐพร ฉายาปัญจะ

นางสาวกาญจนา จุกแก้ว

นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วมูลเมือง

นางสาวชญาณี สุขะธรรมโม

นางสาวณัฐปภัสร์ ขุนสนิท

นางสาวกนกกัญญ์ บุตรปาละ

นางสาวพัชณิดา ฤทธิรอน

Mrs. Annie Nunez

Miss. Josephine De la Pena

Mr. Marvin Pacana

Miss. Dianna Rose Pallezar