กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางศศิธร เกษรมาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเสาวนีย์ ตั้งกิจเชาวลิต

นางบุญปลูก ลิมปพฤกษ์

นางนิตธา พิริยคุณนันต์

นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม

นายพัทยา โกฏิรักษ์

นายกันต์ณะภัทร โสภา

นางสาวทัศนา กองสิน

นางสาวสายใจ สิทธิภักดิ์

นางสาวนัฐพร ฉายาปัญจะ

นายจำลอง บ่อชน

นางสาวกาญจนา จุกแก้ว

นายพงศ์ภัค สุวรรณเวลา