กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางเสาวนีย์ ตั้งกิจเชาวลิต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุญปลูก ลิมปพฤกษ์

นางนิตธา พิริยคุณนันต์

นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม

นายกันต์ณะภัทร โสภา

นางสาวนัฐพร ฉายาปัญจะ

นางสาวกาญจนา จุกแก้ว

นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วมูลเมือง

นางสาวชญาณี สุขะธรรมโม

นางสาวณัฐปภัสร์ ขุนสนิท

นางสาวกนกกัญญ์ บุตรปาละ

นางสาวพัชณิดา ฤทธิรอน

นางสาวทัศนา กองสิน

นางสาวกานต์พิชชา ภักดีชน