กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน

บดินทนเดชาสมุรปราการ

กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน
        กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
        กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
        กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
        กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา
        กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและนักเรียน
        กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้


กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
        1.1 โครงการสอนซ่อมเสริมนักเรียน
        1.2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
        1.3 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยการนิเทศ
        1.4 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
        1.5 โครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน
        1.6 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
        1.7 โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน
        1.8 โครงการโรงเรียนแกนนำคุณภาพด้านคณิตศาสตร์ (STAR OF NETWORK)
        1.9 โครงการคลังข้อสอบ

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
        2.1 โครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (TQA)
        2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
        2.3 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอบ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
        3.1 โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบและศูนย์วิทยบริการของชุมชน
        3.2 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
        3.3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
        3.4 โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศ ECO SCHOOL
        3.5 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา
        4.1 โครงการรวมพลังพัฒนาโรงเรียนด้วยพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)
        4.2 โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาอื่น
        4.3 โครงการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการของชุมชน
        4.4 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
        4.5 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
        4.6 โครงการเครือข่ายบดินทรเดชา

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและนักเรียน
        5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพครู
        5.2 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
        5.3 โครงการสร้างคนดี ศรีบดินทร
        5.4 โครงการกรุงไทยยุววาณิช
        5.5 โครงการพัฒนาสภานักเรียน

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
        6.1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
        6.2 โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ KM
        6.3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ราคาถูก
        6.4 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง