สัญลักษณ์ของโรงเรียน

บดินทนเดชาสมุรปราการ

ตราพระเกี้ยว

             พระเกี้ยว หรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรส และพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คือ “จุฬาลงกรณ์” ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว นั่นคือ “มงกุฎ” อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า “พระจอมเกล้าน้อย” อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์

สีประจำโรงเรียน
         สีน้ำเงิน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
         ต้นประดู่

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
         ดอกแก้ว

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
         หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน

ศูนย์รวมจิตใจ
         เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
         ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
         โรงเรียนเชิงนิเวศ

อักษรย่อ
         บ.ด.ส.

สีประจำคณะ
         คณะฉัตรบดินทร – สีเหลือง
         คณะปิ่นขัตติยะ – สีชมพ
         คณะเตชาสิงหราช – สีเขียว
         คณะภูวนารถรัตนะ – สีแสด
         คณะภัทรพระเกี้ยว – สีฟ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง