ข่าวประชาสัมพันธ์


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ แฟลต ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดข่าว

             ตามประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ แฟลต ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น แฟลต(๓๐.๒๒.๒๕.๐๒ ) จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บิลด์ อัพ เลเวล จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ไฟล์ประกอบ

            ดาวโหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง