กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการ การประกันคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินภายนอก

รายละเอียด

            การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการ การประกันคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเมาทเทนบีช พัทยา

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง