กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            มอบเกียติบัตรนักเรียนเรียนดีเด่น

รายละเอียด

             โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้มอบเกียติบัตรนักเรียนเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง