กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

ภาพประกอบ















กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง