กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            การประชุมเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด

            การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอรูปแบบและจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญตามความสามารถ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติตามแนวคิด STAR STEMS ในระยะขยายผล โดยสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ในคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง