กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            การเสวนาเชิงวิชาการ

รายละเอียด

            การเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง การพัฒนาครูเพื่อปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดีวินัยเด่น : คนดีมีวินัยภูมิใจในชาติมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ" วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง