ภาษาไทย     คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา     สุขศึกษา     ศิลปะศึกษา     การงานอาชีพฯ    ภาษาต่างประเทศ     พัฒนาผู้เรียน   
นายประเสริฐ   อุ้ยคัชชะ
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นางวริศา   อาชววิมล
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นางรัชนี   ชลายะนนท์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.3
  นางสาวชนิดา    เรืองแก้ว
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

นางสาวสุนารี    บุญรัตน์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางสาวเนตรนภา    ราชแลนด์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

นางสาวอรนิช    เกิดแก้ว
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นายธีรยุทธ    รุจาคม
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางสาวหงส์ฟ้า    นามยศขวา
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
นางสาวสุภัสสร    สร้อยแม้น
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
นางสาวศิริลักษณ์    คำนึงถึง
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
นายศิวรานนท์    นพคุณ
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย