สวนมะนาว
พลังงานแสงอาทิตย์ เรือนเพาะชำ
ปุ๋ยมูลใส้เดือน
 สมุนไพร
 หม่อน      สวนกล้วย
เสารส
ห้องเรียนสีเขียว
สวนมะนาว2 เสาวรส หม่อน
ใส้เดือน
ฟักข้าว
นนทรี
คลองสวยน้ำใส ใส้เดือน
คลองสวยน้ำใส ใส้เดือน ใส้เดือน
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยชีวภาพ
คลองสวยน้ำใส