* การยืมหนังสือแต่ละครั้งยืมได้ไม่ เกิน 5 เล่ม ต่อ 3 วัน
* ต้องส่งหนังสือที่ยืมตามกำหนด ถ้าส่งเกินกำหนดจะถูกปรับวันละ 1 บาท
* ถ้าหนังสือชำรุด หาย จะต้องใช้ค่าเสียหายนั้นๆ
* ถ้าทำผิดระเบียบบ่อยครั้งอาจ ถูกตัดสิทธิ์การรับบริการ

ระเบียบการยืมหนังสือ สำหรับนักเรียน

1. ยืมได้ครั้งละ 3 วัน หนังสืออ้างอิง, วารสาร, หนังสือพิมพ์
    ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด
2. สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค เรียนเป็นต้นไปยืมออกได้ครั้งละ 1 วัน
3. หนังสือมีไว้ในครอบครองไม่เกิน 5 เล่ม
4. นักเรียนสามารถยืม และคืนหนังสือได้ในเวลาเช้าก่อนโรงเรียนเข้า,
    พักกลางวัน และหลังโรงเรียนเลิก

ระเบียบการใช้อินเตอร์เน็ต

1. ควรใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหา ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียน
2. ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็น ความรู้เพิ่มเติมที่ตนเองต้องการศึกษา

**** ห้ามเล่นแชท , เล่นเกมส์ , เว็บไซต์ที่สื่อในทางไม่ดี ****