ห้องสมุดโรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้เปิดบริการ
มาพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2525 ซึ่งตั้งอยู่
ณ อาคารเรียน 1 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539 โรงเรียนบดิทนเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้ทำพิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50

        วันที่ 4 มิถุนายน 2540 ห้องสมุดได้ย้ายไปยังอาคารเรียน 2 และย้าย
ไปยังชั้นล่างอาคารหอประชุมในปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบันงานห้องสมุด
โรงเรียนบดิทนเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้พัฒนารูปแบบในการ
ให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด นับว่ามีความทันสมัยในการให้บริการ
อย่างหนึ่งที่บุคลากรในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

การจัดกิจกรรม


กิจกรรมวาดภาพประกวด

“ห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมการวาดภาพประกวดเนื่องในวันสุนทรภู่”

“ ลูกบดินทรเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ฝักใฝ่ในการเสึกษาหาความรู้ ”

ค้นคว้าเพื่อศึกษาหาความรู้