กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

            ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความประสงค์จะฝึกทักษะการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 411 คน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2564

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง