กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            คนดีศรีบดินทร ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

            งานธนาคารความดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีบดินทร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 มีนาคม 2564

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง