กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง