กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            พิธีประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

             โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าศึกษาระหว่างปี วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง