กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รายละเอียด

            ประชาสัมพันธ์ถึงครูและผู้ปกครองนักเรียนในการเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของกระทรวงศึกษาฯ

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง