กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

รายละเอียด

            การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง