กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง