กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 เเละ ม.4 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 เเละ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง