กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กีฬาครู 6 บดินทร

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมกีฬาครู 6 บดินทร ในวันที่ 15 มกราคม 2561

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง