กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            โครงการพัฒนาครู

รายละเอียด

            โครงการพัฒนาครูด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "STAR STEMS" ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ วัดชัยมงคล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง