กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            การนำเสนอผลงานนักเรียน

รายละเอียด

            การนำเสนอผลงานนักเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "คนดี มีวินัย" วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง