กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1

รายละเอียด

            กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง