กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            พลเมืองดี วินัยเด่น ระดับชั้นม. 5

รายละเอียด

            โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์อย่างยั่งยืนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" : คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 20 มิถุนายน 2559

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง