กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด

            คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง