กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด

            การขออยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ชุด ม.1)

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง