ดร.นงลักษณ์   เรือนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ


ณัฐพงษ์   สุขโข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป